هرهشت ساعت

:: هرهشت ساعت

قبل از هر کاری که بدون تو میکنم

قبل از هر زمانی که باید و نیستی
بعد از خواندن یک شعر
همراه  لیوان چای یخ زده ام
قبل از جای خالی ات در تخت

قبل از خوردن غذایی که 

تو درستش نکرده ای...

اصلا طبیب بهتر میگوید

هر هشت ساعت

 یک دیازپام22/10/94  2:57

منبع : پنجرههرهشت ساعت
برچسب ها :

دیوانه خانه

:: دیوانه خانه
کافیست کمی با او هم کلام شوی
کافیست لب باز کند از گذشته اش برایت بگوید
اگر حقوق و یارانه هایشان را جمع کنند
 قسط جهیزیه سه خواهرش عقب نمی افتد
ماهی صد هزارتومان هم می ماند برای خرج خانه
دود را از پدرش به ارث برده 
از کودکی 
هر روز برای مدرسه اش یک لقمه شیشه می گرفت
ولی در بین این همه دود
چیزی از شیشه زلال تر می بینی
چندبار ترک کرده تا کار کند تا به قول خودش
 توانسته خواهرانش را بیرون کند
چشمانش برق میزند وقتی می گوید
در بدترین شرایط 
یک هفته درد میکشیدم اما
با پای خودم می آیم اینجا
مبادا روی مادرم داد بزنم...
از مادرش که میگوید...
چقدر دوستش دارد...
رگ غیرت بعضی ها را شیشه هم نمیبرد

پینوشت :

*پنج کلاس سواد دارد اما " خدای عالمیان" را خوب میشناسد 

*دیوانه هایی دیدم که از خیلی عاقل ها عاقل تر بودند 
دیوانه خانه ها کوچک و بزرگ دارند شاید ما در بخش بزرگتر هستیممنبع : پنجرهدیوانه خانه
برچسب ها : شیشه ,خانه ,دیوانه خانه